Μέλη Σωματείου

 • Τακτικά μέλη γίνονται όσοι ενήλικοι αποδέχονται το καταστατικό του Σωματείου, επιθυμούν να συμβάλουν στην προώθηση των σκοπών της Κωστοπουλείου Στέγη και καταβάλουν την ετήσια συνδρομή.
 • Τακτικά μέλη του Σωματείου, χωρίς να έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, μπορούν να καταστούν όλοι όσοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αυτό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, απαλλασσόμενοι από την υποχρέωση καταβολής ετήσιας συνδρομής.
 • Οι Ευεργέτες και Μεγάλοι Ευεργέτες του Σωματείου έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα τακτικά μέλη του, χωρίς να υπέχουν καμία οικονομική υποχρέωση έναντι αυτού.
 • Επίτιμος Πρόεδρος ορίζεται ο εκάστοτε Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτας.
 • Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, τα επί συνόλω δώδεκα ετών διατελέσαντα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όσοι άλλοι προσέφεραν σημαντική υπηρεσία στο Σωματείο, έχοντας το δικαίωμα του εκλέγειν, αλλά όχι του εκλέγεσθαι.
 • Τα Επίτιμα Μέλη δεν υποχρεούνται στη καταβολή ετήσιας συνδρομής.
 • Για τη συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου απαιτείται το μέλος να έχει εκπληρώσει όλες τις εκ του καταστατικού οικονομικές του υποχρεώσεις στο Σωματείο.
 • Μέλη του Σωματείου δεν μπορούν να είναι όσοι έχουν στερηθεί με απόφαση Δικαστηρίου των πολιτικών τους δικαιωμάτων και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
 • Η ετήσια συνδρομή των μελών, καθώς και ο τρόπος καταβολής αυτής καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Κατά την εγγραφή του το μέλος υποχρεούται στην καταβολή δικαιώματος εγγραφής, το ύψος του οποίου ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Η καταβολή της ετήσιας συνδρομής γίνεται εφάπαξ μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους που αφορά.
 • Η μη εμπρόθεσμη καταβολή της ετήσιας συνδρομής του λήξαντος έτους έχει ως συνέπεια  την αυτοδίκαιη διαγραφή του μέλους. 
 • Τα μέλη του Σωματείου μπορούν οποτεδήποτε να αποχωρήσουν από αυτό γνωστοποιώντας την πρόθεση τους πριν από τη λήξη του έτους, καταβάλλοντας και την τρέχουσα ετήσια συνδρομή τους.
 • Μέλη που κινούνται αντίθετα προς τα συμφέροντα του Σωματείου καλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε απολογία και εφόσον κριθεί ότι υπέπεσαν σε πειθαρχικό παράπτωμα διαγράφονται.
 • Επίσης διαγράφονται και μέλη στο πρόσωπο των οποίων εκλείπει κάποια από τις προϋποθέσεις ή συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα που ορίζει ο νόμος και το παρόν καταστατικό.