Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη, που εκλέγονται για πέντε (5) χρόνια, από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία. Όλα τα μέλη του Συμβουλίου παρέχουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς.

Το σημερινό Δ.Σ. αποτελείται από:

Πρόεδρος Ελένη Τριανταφύλλου-Μάλαμα
Αντιπρόεδρος Ντία Ρόζη-Ζαχαριάδου
Γραμματέας Ελένη Ζαφειροπούλου-Κυριάκου
Ταμίας Ελένη Παπίτσα
Μέλος Ευγενία Κοσιτζή
Μέλος Μαρία Μεταλλίδου
Μέλος Χριστίνα Σιδηροπούλου